انسان خفته ی امروز

و این انسان امروزی است که نفس کشیدن طبیعت را به فراموشی سپرد و از درک این همه زیبایی جا ماند! خدا را در آسمان و ماه و ستاره هایش ندید ، بوی نابش را در طبیعت،میان علفزارها حس نکرد،اشکهای شبنمینش را بر برگ گل های لطیفش ندید و صدای خش خش پائیز را نشنید،زلالی […]

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز